Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Inleiding

Onderhavige voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, Da Felice Datena & Co SPRL ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder het nummer BE 0875 253 566 en gevestigd in de rue thier de Jace 86A in 4460 Grâce-hollogne, hierna aangeduid met de handelsnaam "Da Felice Datena" en, anderzijds, de personen die een aankoop willen doen via de website Da Felice Datena (toegankelijk via www.dafelicedatena.be), hierna "de gebruiker" genoemd.

1.1 Identificatie

Handelsnaam: SPRL Da Felice Datena & Co
Inschrijving in de KBO van België onder het nummer BE 0875 253 566
Handelsnaam: Da Felice Datena

Website: www.dafelicedatena.be
E-mail: info@dafelicedatena.be

De koper wordt hieronder gedefinieerd als zijnde de firma of de persoon die onderhavige verkoopvoorwaarden ondertekent en aanvaardt. De algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle verkooptransacties afgesloten door Da Felice Datena, zowel voor eigen rekening als voor rekening van zijn lastgevers.

1.2 Algemeenheden

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik en zonder kennisgeving gewijzigd worden door de verkoper en de wijzigingen zijn dan van toepassing op alle latere bestellingen. De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend beheerd worden door onderhavig contract, met uitzondering van elke voorwaarde die voorafgaand beschikbaar is op de site.

Indien een voorwaarde zou ontbreken, wordt die beschouwd als zijnde beheerd door de geldende gebruiken in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven gevestigd zijn in België.

De niet-toepassing van een of meerdere bepalingen in onderhavige algemene voorwaarden mag door de klant/koper nooit beschouwd worden als een afstand van zijn voorwaarden.

Onderhavige voorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten vast te leggen voor de verkoop tussen de verkoper en de gebruiker, voor de bestelling van producten of diensten en voor de betaling en de levering.

Deze regelen alle nodige stappen om de bestelling te plaatsen en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen. Elke gebruiker van de site die geen klantennummer heeft, zal een inschrijvingsprocedure moeten volgen om daarna een klantennummer te verkrijgen.

De inlichtingen over de catalogi, prijslijsten, websites, nota's, etc. worden slechts ter informatie gegeven en kunnen in die zin zonder kennisgeving gewijzigd worden door de verkoper.

In elk geval, door de bestelling definitief te bevestigen, verklaart de gebruiker zich akkoord met de volledige bestelling en de vermelde prijs. De aanbiedingen zijn geldig binnen de optionele termijn vastgelegd op een week vanaf de aanbieding, tenzij voor deze aanbieding andersluidende bepalingen gelden.

Deze bevestiging geldt als ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle op de site uitgevoerde verrichtingen.

Artikel 2. Terminologie

De diensten die Da Felice Datena aanbiedt op zijn website worden hierna de "producten" genoemd, elke persoon die gebruik wil maken van de producten en voldoet aan de algemene verkoopvoorwaarden wordt hierna een "KLANT" genoemd, elke onderneming die Da Felice Datena opdracht heeft gegeven om een van zijn producten te verkopen op zijn website wordt hierna een "leverancier" genoemd, elke bestelling geplaatst door een klant volgens de voorziene voorwaarden wordt hierna de "bestelling" genoemd.


Artikel 3. Registratie van de persoonsgegevens

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich tijdens een bezoek aan de site www.dafelicedatena.be inschrijft als potentiële contracterende partij van Da Felice Datena maakt door zijn inschrijving zijn persoonsgegevens bekend aan Da Felice Datena.

Door zich in te schrijven, gaat de persoon expliciet akkoord dat zijn identificatiegegevens verwerkt kunnen worden in het gegevensbestand van Da Felice Datena.

Alleen natuurlijke of rechtspersonen die volledig rechts- en handelingsbekwaam zijn mogen zich inschrijven. Tijdens het inschrijvingsproces ontvangt de natuurlijke of rechtspersoon een login en kiest een wachtwoord dat bevestigd wordt door Da Felice Datena.

Deze gegevens worden bevestigd in een overzichtse-mail die door Da Felice Datena naar de klant gestuurd wordt. De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het feitelijke gebruik van zijn login en wachtwoord.

Elk gebruik van de login en het wachtwoord van een bepaalde klant wordt geacht gemaakt te zijn door deze klant. Da Felice Datena kan het gebruik van de login en het wachtwoord tijdelijk of definitief opschorten indien blijkt dat de klant een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden niet naleeft.

Deze persoonsgegevens worden in het gegevensbestand van Da Felice Datena verwerkt met het oog op de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, de leveringen en de facturatie van materiële en immateriële diensten, de opvolging van de solvabiliteit, de publiciteit aan de hand van het profiel, de persoonlijke verwerking en de marketing.

Artikel 4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 8 december 1992)

Principes inzake de inzameling van persoonlijke gegevens. In principe zijn de gegevens beschikbaar op of via de site toegankelijk zonder gegevens van persoonlijke aard te moeten vermelden, zoals naam, postadres, e-mailadres... Om bijkomende diensten te kunnen aanbieden (informatieaanvraag, reservering, ledentoegang, abonnement op een newsletter …), kan het uitzonderlijk gebeuren dat er persoonlijke informatie, voornamelijk persoonsgegevens, gevraagd wordt aan de gebruiker.

In dat geval wordt de gebruiker vooraf verwittigd en de gegevens worden verwerkt volgens de bepalingen in de richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit: uw persoonlijke gegevens mogen alleen ingezameld en verwerkt worden conform de doeleinden die vermeld worden bij de inzameling ervan. U hebt het recht om deze gegevens op elk moment in te kijken en te corrigeren, alsook om bezwaar aan te tekenen, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten in deze gegevens te laten rechtzetten.

Neem contact op met de klantendienst om uw gegevens aan te passen. Gebruik van gegevens over surfgedrag voor statistische doeleinden.

Als u naar de site surft, zamelen de gebruikte servers automatisch de volgende informatie in:
* het IP-adres dat u wordt toegekend als u inlogt;
* datum en tijdstip van toegang tot de site;
* de bekeken pagina's;
* het type van browser dat u gebruikt;
* het platform en/of besturingssysteem geïnstalleerd op de pc;
* de zoekmotor en de gebruikte kernwoorden om de site te vinden.

Deze gegevens worden alleen bewaard om het aantal bezoekers van de verschillende delen van de site te tellen en verbeteringen aan te brengen aan de site.

Gebruik van cookies. Opdat u gemakkelijker zou kunnen surfen op de site en om het technisch beheer te verbeteren, kan Da Felice Datena nu en dan gebruik maken van “cookies”.

Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website opgeslagen wordt op de internetbrowser van uw computer. Dit “cookie” kan terug opgevraagd worden als u die site een volgende keer bezoekt. Het “cookie” kan niet gelezen worden door een andere website, maar alleen door de site die het gecreëerd heeft. De site gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor bepaalde types van informatie op te slaan, zodat u niet telkens dezelfde gegevens hoeft in te tikken bij elk bezoek aan onze site.

De meeste “cookies” zijn alleen actief tijdens de duur van een sessie of een bezoek. Geen enkel cookie bevat informatie waardoor u gecontacteerd zou kunnen worden per telefoon, e-mail of brief. U kunt uw browser ook zo instellen dat u verwittigd wordt telkens er een “cookie” gecreëerd wordt of dat er geen cookies geregistreerd worden.

Artikel 5. Prijsvoorwaarden

Alle gegevens met betrekking tot de producten, zoals de leveringskosten en de garantie, alsook de prijzen staan vermeld in de beschrijving bij elk product.

De verkoopprijs van elk product aangeboden op de site Da Felice Datena staat vermeld in euro. Deze prijs is inclusief btw (als die van toepassing is) en alle kosten (Recupel en andere) en exclusief eventuele leveringskosten en kosten voor aanvullende garantie.

De prijzen vermeld op uw bestelling, na bevestiging en registratie van de bestelling, zijn vast en definitief: indien de prijzen enkele dagen na de bestelling zakken, kunnen we u in geen geval het verschil terugbetalen; indien de prijzen stijgen zijn we verplicht u de bestelling te leveren aan de prijs die gold op de dag van de bestelling.

Verkoop zonder btw aan niet-belastingplichtigen is enkel mogelijk indien vooraf de nodige bewijsstukken worden voorgelegd.

Het bedrag van de leveringskosten wordt automatisch berekend op basis van elke bestelling; dit bedrag staat in het overzicht van uw bestelling, voor de definitieve registratie.

De prijs die de koper betaalt, hierna de totaalprijs genoemd, staat ook uitdrukkelijk vermeld bij de plaatsing van de bestelling. Voor vragen over de prijsvoorwaarden kan de klant een e-mail sturen naar info@Da Felice Datena.be.

Artikel 6. Levering: kosten en voorwaarden

Zie rubriek "Gekoelde leveringen" op www.dafelicedatena.be

Artikel 7. Bestelvoorwaarden

"De aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een offerte blijft gedurende 1 week geldig, tenzij op deze offerte andersluidende bepalingen van toepassing zijn.

7.1 Beschrijving van de producten

Da Felice Datena verkoopt verse producten, voornamelijk kazen en vleeswaren.

7.2 Beschikbaarheid van de producten

Alle producten die worden aangeboden op de website www.dafelicedatena.be zijn op voorraad bij ons.

7.3 Stappen om het contract af te sluiten

Bij de eerste online bestelling moet elke nieuwe klant een ""Klantenaccount"" creëren; hij wordt gevraagd om een login en een wachtwoord.

Telkens als u een bestelling bevestigt, wordt u doorverwezen naar uw account via een beveiligde verbinding waar de inhoud van uw bestelling weergegeven wordt.

Uw bestelling wordt pas definitief geregistreerd als u alle gegevens hebt ingegeven en u de bestelling definitief goedkeurt. Als u de bestelling registreert door een betalingswijze te kiezen, wordt de verkoop geacht gesloten te zijn (akkoord over de goederen en de prijs).

Uw bestelling wordt bevestigd in een e-mail die automatisch aangemaakt wordt door onze website en verstuurd wordt naar het e-mailadres opgegeven bij de creatie van de klantenaccount.

De contractuele gegevens worden opgenomen in een bevestiging waarin deze gegevens vermeld staan uiterlijk op het ogenblik van de levering. Da Felice Datena behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil loopt over de betaling van een eerdere bestelling.

7.4 Annulatie van de bestelling

De bestelling geplaatst op onze site wordt automatisch geannuleerd indien de betaling niet ontvangen wordt.

Wanneer de bestelling wordt geplaatst, is er geen annulering meer mogelijk omdat de bestelling zo snel mogelijk wordt voorbereid.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt online per betaalkaart of kredietkaart.

Wanneer de bestelling wordt geplaatst, is er geen annulering meer mogelijk omdat de bestelling zo snel mogelijk wordt voorbereid.


Artikel 9. Verzakingsrecht

Er is geen verzakingsrecht mogelijk omdat de goederen vergankelijk zijn.


Artikel 10. Garanties

"Conform artikel 1649 van het Burgerlijk Wetboek heeft de koper bedoeld in artikel 1649 bis van het Burgerlijk Wetboek (dit wil zeggen een ""private"" consument in de zin van deze bepaling) recht op een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. Onder voorbehoud van het vermoeden bedoeld in artikel 1649 quater § 4 van het Burgerlijk Wetboek (""Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering, dan geldt het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering""), is het aan de koper om, na afloop van deze termijn van 6 maanden tot het einde van het tweede jaar, het bestaan te bewijzen van het gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering.

De koper is verplicht om de verkoper per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming en dit binnen 5 dagen vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Indien deze meldingstermijn niet nageleefd wordt, verliest de koper de mogelijkheid om de garantie in te roepen. Indien we de gegrondheid van een klacht formeel erkend hebben, verbinden we ons er enkel toe om het deel van onze levering dat defect is gebleken zo snel mogelijk te vervangen.

In geval van zichtbare schade (glasbreuk, ontbrekende artikelen, etc.) is de klant verplicht om onmiddellijk voorbehoud te maken bij de levering en, indien hij geen voorbehoud maakt, is elke klacht hieromtrent niet langer ontvankelijk. De klant is ook verplicht om dit onmiddellijk, binnen een termijn van 5 dagen na de levering, schriftelijk te melden aan Da Felice Datena. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

De vennootschap Da Felice Datena BVBA, onder de handelsnaam Da Felice Datena, heeft enkel een middelenverbintenis voor alle stappen in de toegang tot de site, de bestelprocedure, de levering of de latere diensten.

Da Felice Datena kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke nadelen of schade inherent aan het gebruik van het internet, met name een onderbreking van de dienstverlening, een externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen of voor elk feit dat aangeduid wordt als overmacht, conform de rechtspraak.

Da Felice Datena kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade, zowel materieel, immaterieel of lichamelijk, die kan voortvloeien uit een slechte werking of een foutief gebruik van de verkochte producten. Dit geldt eveneens voor eventuele wijzigingen van de producten door de leveranciers. De aansprakelijkheid van Da Felice Datena blijft in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet ingeroepen worden voor eenvoudige fouten of verzuimen die eventueel nog kunnen bestaan ondanks alle voorzorgen genomen in de presentatie van de producten.

Da Felice Datena kan niet aansprakelijk worden gesteld, ten opzichte van een klant of een derde, voor eender welke indirecte schade, een verlies van inkomsten, winst of omzet, op gelijk welke manier veroorzaakt. Zonder afbreuk te doen aan de vorige paragrafen kan de aansprakelijkheid van Da Felice Datena krachtens onderhavige algemene voorwaarden niet meer bedragen dan een som gelijk aan de betaalde of te betalen sommen tijdens de transactie die aan de basis ligt van de aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betrokken vordering.

Da Felice Datena kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-uitvoering van het afgesloten contract in geval van onvoldoende voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, storing of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Da Felice Datena verbindt zich ertoe om de gegevens die de klanten meedelen op de site niet bekend te maken aan derden. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden enkel gebruikt door de interne diensten om uw bestelling te verwerken en om de communicatie via brief/informatie-e-mail te versterken en te personaliseren, alsook om de site te personaliseren op basis van de voorkeuren van de gebruikers. Da Felice Datena kan geconsolideerde statistieken over zijn klanten, zijn verkoop, uitwisselingsstructuren en met betrekking tot de gegevens op de site bekendmaken aan vertrouwelijke derden, maar deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

Da Felice Datena zal de gegevens over zijn klanten dus niet verkopen, verhandelen en verhuren aan derden.

Artikel 12. Copyright

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de site is onderworpen aan de naleving van de bovenvermelde algemene voorwaarden. Door deze site te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van en, zonder het minste voorbehoud, akkoord te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Kwaliteit van de informatie en de dienst, beperking van aansprakelijkheid.

Da Felice Datena is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites waarnaar de gebruikers worden doorverwezen via de hyperlinks op de portaalsite van Da Felice Datena. De klant zal zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere elementen waaruit de site is opgebouwd worden beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van Da Felice Datena of, in voorkomend geval, van een derde van wie Da Felice Datena de vereiste goedkeuringen heeft verkregen.

Behoudens andersluidende bepaling kunnen de teksten of cijfergegevens op de site gratis gebruikt worden, maar met vermelding van de bron en uitsluitend indien die niet bestemd zijn voor commerciële of reclamedoeleinden. Elke reproductie van deze gegevens voor commerciële of reclamedoeleinden, alsook alle vormen van gebruik en reproductie van de andere elementen waaruit de site is opgebouwd, zoals de grafische stijl, de afbeeldingen, de geluiden of informaticatoepassingen, zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke aanvraag in die zin moet gericht worden aan de directie van Da Felice Datena.

Links creëren naar de site

Da Felice Datena geeft toestemming om zonder voorafgaande aanvraag hyperlinks te creëren (surface linking) die verwijzen naar de homepage van de portaalsite of elke andere pagina in zijn geheel. Voor het gebruik van eender welke technieken om de portaalsite geheel of gedeeltelijk te integreren in een website en daarbij de exacte herkomst van de informatie, al was het maar gedeeltelijk, te verbergen of verwarring te creëren over de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining, is dan weer de schriftelijke toestemming vereist van Da Felice Datena. Elke aanvraag in die zin moet gericht worden aan de directie van Da Felice Datena.

Artikel 13. Volledigheid

Indien een van de clausules van deze overeenkomst van nul en gener waarde zou worden door een wijziging in de wetgeving, reglementering of door een gerechtelijke beslissing, zal dit in geen geval afbreuk doen aan de geldigheid en de naleving van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 14. Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten aangeboden door Da Felice Datena online staan.

Artikel 15. Bewijs

De computerregisters opgeslagen in de informaticasystemen van de vennootschap Da Felice Datena en van zijn partners in redelijke beveiligingsomstandigheden worden beschouwd als de bewijzen van de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

De voorwaarden vermeld op deze site zijn uitsluitend van toepassing voor leveringen op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied. De artikelen verkocht door Da Felice Datena stemmen overeen met de beschrijving en de presentatie van de gegevens in de catalogus. Ondanks al onze voorzorgen kunnen er fouten sluipen in deze catalogus. Daarvoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 16. Bewaren en archiveren van de transacties

De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium, zodat die overeenstemmen met een getrouwe en duurzame kopie.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij een geschil zal de klant zich eerst richten tot de vennootschap Da Felice Datena om tot een minnelijke schikking te komen. Zo niet, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel bevoegd, ongeacht de plaatsen van levering en de aanvaarde betalingsmethodes.

 

 

Lokale markten

Da Felice Datena is al jaren een vertrouwde naam op de markten in het Luikse. Ontdekken

Afhaling

U kunt uw producten afhalen op 14 markten in de omgeving van Luik. Ontdekken